حساب بانک ملی  به نام آرش حسن رئیسی

شماره حساب         :  ۰۱۰۱۰۵۴۱۱۸۰۰۵

شماره کارت            :۶۰۳۷۹۹۷۲۶۳۱۵۴۲۷۱